Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                              POZVÁNKA


                          Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                    v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční


                                                         dňa 28. júna /štvrtok/ 2012

                        so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ


Program zasadnutia:


1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4.      Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva

5.      Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

6.      Audítorská správa

7.      Záverečný účet r. 2011

8.      Čerpanie rozpočtu za I. Q 2012

9.      Rôzne

10.  Diskusia

11.  Záver


V Trstenom pri Hornáde 22. 06. 2012


                                                                                          ______________

                                                                                              Božena Letková

                                                                                                 starosta obce