Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                     POZVÁNKA

             Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                    v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční


                                                        dňa 08. novembra /štvrtok/ 2012

                        so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schválenie úveru na dofinancovanie projektu „Regenerácia sídiel - obec Trstené pri Hornáde“
 6. Schválenie úveru na dofinancovanie medzinárodného projektu „Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice-Sárospatak, jej vybudovanie a označenie, spojením už existujúcich úsekov v obci Trstené pri Hornáde
 7. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy a predaja nehnuteľnosti p. č. 542/30
 8. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver


V Trstenom pri Hornáde 05. 11. 2012

                                                                                  ________________________

                                                                                                Božena Letková

                                                                                                starosta obce