Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                         POZVÁNKA

 

                 Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                     v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční


                                                        dňa 13. decembra /štvrtok/ 2012

                              so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ


Otvorenie zasadnutia

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice


Program zasadnutia:

1.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Kontrola plnenia uznesení

3.      Schválenie návrhu VZN č. 2/2012  o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Trstené pri Hornáde

4.      Schválenie návrhu VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Trstené pri Hornáde

5.      Prijatie návrhu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole na dokončenej a neskolaudovanej stavbe obecného vodovodu

6.      Schválenie návrhu členov do Rady školy v Trstenom pri Hornáde

7.      Čerpanie rozpočtu obce za III. Q. 2012

8.      Rôzne

9.      Diskusia

10.  Záver


V Trstenom pri Hornáde 04. 12. 201


                                                                                    ________________________

                                                                                                Božena Letková

                                                                                                starosta obce