Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                              POZVÁNKA

                         
                           Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
                                    v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční 

                                             dňa 26. marca /utorok/ 2013
                        so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Program zasadnutia:
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2013 - 2015
5. Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2013 - 2015
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

V Trstenom pri Hornáde 19. 03. 2013


________________________
Božena Letková
starosta obce