Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

                                                    POZVÁNKA

                         Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
                                    v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční 

                                                dňa 15. apríla /pondelok/ 2013
                        so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Program zasadnutia:
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie návrhu VZN obce č. 1/2013 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
5. Schválenie uznesenia ohľadom poskytnutia dotácie na záujmové vzdelávanie detí
6. Riešenie havarijného stavu strechy na ZŠ cez stavebné povolenie – sedlová strecha
7. Úprava ceny vody za 1 m3 dodávanej z verejného vodovodu v obci
8. Prerokovanie platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z.
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

V Trstenom pri Hornáde 10. 04. 2013


________________________
Božena Letková
starosta obce