Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                    POZVÁNKA

                         
                        Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
                                    v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční 

                                          dňa 27. júna /štvrtok/ 2013
                   so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Program zasadnutia:
1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za  rok 2012
4. Záverečný účet obce a hodnotiaca správa k záverečnému účtu obce za rok 2012
5. Čerpanie rozpočtu za I. Q 2013
6. Návrh uznesenia k čerpaniu úveru k projektu „Verejné priestranstva“
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

V Trstenom pri Hornáde 21. 06. 2013


________________________
Božena Letková
starosta obce