Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb verejného obstarávania

  Výzva

na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb verejného obstarávania

 

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov :                             Obec Trstené pri Hornáde

                                         Osloboditeľov 118, 044 11

IČO :                                00 32 48 17

Kontaktná osoba :         Božena Letková, starostka obce

Telefón :                           055-6980 167

Mobil :                              0903 910 141

e-mail :                             trstene@mail.t-com.sk

 

      2. Miesto poskytnutia služby

Obec Trstené pri Hornáde

 

3. Názov predmetu zákazky

 

 

Služby verejného obstarávania na rekonštrukciu strechy Základnej školy v Trstenom pri Hornáde

4. Opis predmetu zákazky

Služby verejného obstarávania v rozsahu všetkých činností verejného obstarávateľa vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. pri vykonaní postupu verejného obstarania zákazky na výber realizátora rekonštrukcie strechy základnej školy. Predpokladaná cena zákazky je cca 90 000 eur bez DPH.

5. Rozsah ponuky

Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.

6. Podmienky účasti

a)      uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke :

-          fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať s predmetom zákazky alebo fotokópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.  v znení neskorších predpisov

-          meno, priezvisko, registračné číslo osoby odborne spôsobilej na verejné obstarávanie,

b)      úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi :

-          doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) alebo úradne osvedčenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

-          kópiu preukazu odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie, ktoré meno uviedol v ponuke.

7. Obsah ponuky

a)      doklad podľa bodu 6 písm. a) tejto výzvy

b)      ponuka vypracovaná v súlade s touto výzvou, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a odtlačkom pečiatky uchádzača.

8. Cena a spôsob určenia

a)      ponúkaná cena musí byť spracovaná na celý predmet zákazky

b)      uchádzač k vypracovaniu návrhu ceny môže použiť vlastný formulár, ktorý musí obsahovať všetky požadované údaje o cene.

9. Lehota na predloženie ponuky

Ponuka a všetky doklady podľa bodu 7 musia byť predložené v zalepenej obálke 

      označenej heslom „Neotvárať – ponuka – služby VO“ najneskôr do 23. 07. 2013

      do 12,00 hodiny osobne alebo poštou na adresu :

 

    Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11  Trstené pri Hornáde

 

            Návrhy predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú prijaté a budú 

            vrátené uchádzačovi neotvorené.

10. Dodacie a obchodné podmienky

 

a)      S úspešným uchádzačom bude obstarávateľom uzatvorená mandátna zmluva v zmysle § 566 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

b)      Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Obcou Trstené pri Hornáde v CRZ obce.

c)      Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe skutočne zrealizovaných a verejným obstarávateľom prevzatých služieb na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, ktorá bude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi pre daňové doklady. Faktúry môžu byť vystavené samostatne za každý uskutočnený postup verejného obstarávania . Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia. Zálohová platba nebude poskytnutá.

11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena za celý predmet zákazky.

12. Vyhodnotenie ponúk

Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v bode 6 tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve.

Z uchádzačov, ktorí budú zaradení do hodnotenia, bude úspešným ten uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.

Po vyhodnotení predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

 

S pozdravom

                                                                             

                                                                       .............................................................................

                                                                                     Mgr. Jana Olexová, riaditeľka ZŠ

                                                                                      v zastúpení na základe poverenia

                                                                                    starostky Obce Trstené pri Hornáde

 

           V Trstenom pri Hornáde, 15. 07. 2013