Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                  POZVÁNKA

   Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční


                                                       dňa 26. septembra /štvrtok/ 2013

                        so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ


Otvorenie zasadnutia

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Program zasadnutia:

1.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Kontrola plnenia uznesení

3.      Čerpanie rozpočtu za  I. polrok 2013

4.      Monitorovacia správa za I. polrok 2013

5.      Schválenie dotácie organizáciám, ktoré sa venujú deťom v záujmovým aktivitách vo voľnom čase

6.      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

7.      Rôzne

8.      Diskusia

9.      Záver


V Trstenom pri Hornáde 18. 09. 2013


Prílohy k bodu 2,  3,  4, 5, 6


                                                                                  ________________________

                                                                                              Božena Letková

                                                                                                starosta obce