Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky s podlimitnou hodnotou

Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11
zastúpená Boženou Letkovou – starostkou obce

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky s podlimitnou hodnotou podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:                          Obec Trstené pri Hornáde
Sídlo:                            Obecný úrad, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
IČO:                              00 324 817
DIČ:                              20 21 24 50 83
Telefón:                       055 /6980 167, 0903 910 141
Kontaktná osoba:        Božena Letková – starostka obce
e-mail:                         trstene@mail.t-com.sk, starostatrstene@gmail.com

2. Typ zmluvy:   

Zmluva o úvere uzatvorená podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Obec Trstené pri Hornáde   

4. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah s určením ceny:
Poskytnutie investičného úveru   obci Trstené pri Hornáde na realizáciu projektu „Rekonštrukcia strechy Základnej školy v obci Trstené pri Hornáde – havarijný stav“

Požadovaná výška úveru: 50 000 €
  
Doba splatenia úveru:  5 rokov

Dodávateľ ponúkne:
- Výšku úrokov vyjadrenú v % p. a. v dvoch alternatívach, a to ponuku pre prípad dohodnutia fixnej úrokovej sadzby na celú dobu splácania úveru a pre prípad pohyblivej úrokovej sadzby viazanej na 6 mesačný EURIBOR vrátane možnosti jej zmeny,
- Cenu za spracovanie úveru
- Návrh spôsobu ručenia úveru.

5. Možnosti rozdelenia ponuky:  nie
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Veriteľ umožní čerpať úver nasledujúci deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy o úvere.

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: dňa 08.11.2013 do 12 hod.
Doručenie môže byť osobné alebo poštou v uzatvorenom obale s označením „NEOTVÁRAŤ – ÚVER“ na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR, výzva na celkovú ponuku neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať od úspešného uchádzača.
8. Podmienky financovania: 
Na základe podmienok dohodnutých v zmluve o úvere.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Cena úveru vybranej alternatívy úrokovej sadzby.
Pri postupe zadávania zákaziek s podlimitnou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení.
 

V Trstenom pri Hornáde, 25.10.2013
 

                   Božena Letková
                    starostka obce