Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                 POZVÁNKA 

                       Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční

                                                       dňa 21. novembra /štvrtok/ 2013

                                   so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ


Otvorenie zasadnutia

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice


Program zasadnutia:

1.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Kontrola plnenia uznesení

3.      Čerpanie rozpočtu za III. Q

4.      Rozpočtové opatrenie č. 3

5.      Schválenie úveru na rekonštrukciu strechy ZŠ – havarijný stav a stanovisko hlavného kontrolóra k úveru

6.      Schválenie prísediaceho na Okresnom súde Košice-okolie

7.      Rôzne

8.      Diskusia

9.      Záver


V Trstenom pri Hornáde 15. 11. 20123


Prílohy: 1 x Návrh rozpočtového opatrenia č. 3

              1 x  čerpanie rozpočtu za III. Q

                                                                                   ________________________

                                                                                              Božena Letková

                                                                                                starosta obce