Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                                          POZVÁNKA

                        

                       Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční


                                                       dňa 12. decembra /štvrtok/ 2013

                        so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ


Otvorenie zasadnutia

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice


Program zasadnutia:

1.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Kontrola plnenia uznesení

3.      Návrh VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady      a drobné stavebné odpady na území obce Trstené pri Hornáde

4.      Rôzne

5.      Diskusia

6.      Záver


V Trstenom pri Hornáde 06. 12. 2013


Prílohy:1 x Návrh VZN č. 2/2013

             

                                                                                  ________________________

                                                                                              Božena Letková

                                                                                                starosta obce