Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                              POZVÁNKA

                        Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční

 

                                                       dňa 03. 04. /štvrtok/ 2014

                        so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ

 

Otvorenie zasadnutia

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice


Program zasadnutia:

1.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Uznesenie o zániku mandátu poslanca podľa § 25 ods. 2 písm. g

3.      Zloženie sľubu nasledujúceho náhradníka za poslanca v poradí – Bc. Peter Gönci, ml.

4.      Kontrola plnenia uznesení

5.      Uznesenie, že obec nebude uplatňovať programy v rozpočte obce Trstené pri Hornáde v súlade s § 4 ods. 5 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

6.      Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce

7.      Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na obdobie 05/2014 – 10/2014

8.      Odborné stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016

9.      Schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016

10.    Doplnenie komisií - Komisia výstavby a sociálnych vecí,

                                      - Komisia pre ochranu životného prostredia  a ochranu verejného poriadku.  

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Záver                                                                                                                                                

      

                                                                                         ________________________

                                                                                              Božena Letková

                                                                                               starosta obce

V Trstenom pri Hornáde 25. 03. 2014


Prílohy:  1 x Návrh rozpočtu na r. 2014-2016

                1 x Pozmeňujúci návrh k rozpočtu na r 2014-2016

                Uznesenia


Prílohy e-mailom:    Odborné stanovisko hlavného kontrolóra

                                Správa o činnosti hlavného kontrolóra

                                Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra