Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                                  POZVÁNKA

       Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční

                                                       dňa 19. 06. /štvrtok/ 2014

                        so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ

Otvorenie zasadnutia

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Program zasadnutia:

1.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Kontrola plnenia uznesení

3.      Správa k záverečnému účtu hlavného kontrolóra

4.      Schválenie záverečného účtu a vyhodnotenie programového rozpočtu

5.      Čerpanie rozpočtu za I. Q 2014

6.      Odpredaj obecného bytu nájomníkovi Petrovi Juhászovi

7.      Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018 podľa § 11 odst. 3 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

8.      Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2014 – 2018 podľa § 11 odst. 4 písm. i) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

9.      Prerokovanie platu starostu obce podľa § 4 odst. 4 zákona 235/1994 o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

10.  Rôzne

11.  Diskusia

12.  Záver

                                                                                                                                                  

                                                                                         ________________________

                                                                                              Božena Letková

                                                                                               starosta obce

V Trstenom pri Hornáde 06. 06. 2014

Prílohy:  1 x Záverečný účet

                  1 x Uznesenia k odpredaju obecného bytu p. P. Juhászovi

                  1 x Čerpanie rozpočtu za I. Q 2014

                  1 x Správa hl. kontrolóra obce

Prílohy e-mailom:  Vyhodnotenie programového rozpočtu