Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014: Rozhodnutie starostu obce - Organizačno technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

ROZHODNUTIE STAROSTU OBCE

Trstené pri Hornádek organizačno – technickému zabezpečeniu volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014


 

Trstené pri Hornáde 20. 08. 2014                                                    Božena Letková

                                                                                                              starosta obce


Na základe zákona č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  v platnom znení  a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady SR č. 191/2014 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014.

1. určujem

- zamestnancov obce Trstené pri Hornáde zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 takto:

Alžbeta Hančárová                 referent daní a poplatkov

Martina Semanová                 referent účtovníctva

Ingrid Ruščáková                   administratívny pracovník

Ľudmila Lukáčová                  upratovačka OcÚ


ktoré plnia a zodpovedajú za úlohy vyplývajúce z harmonogramu volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

Na príprave a zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014, sa budú podieľať aj ostatní zamestnanci obce podľa pokynov osôb zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb.

- v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, určujem volebný okrsok a volebnú miestnosť takto :

  • volebný okrsok č.1 -  sála Kultúrneho domu, Osloboditeľov 116, Trstené pri Hornáde
  • volebná miestnosť -  sála Kultúrneho domu, Osloboditeľov 116, 044 11 

                                     Trstené pri Hornáde


2. menujem

- v súlade s § 11a  ods. 2 písm. c)  zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Trstené pri Hornáde


Ingrid Ruščáková– administratívny pracovník


3. schvaľujem


nižšie uvedený harmonogram prípravy a vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v podmienkach obce Trstené pri Hornáde.


HARMONOGRAM

prípravy a vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

v podmienkach obce Trstené pri Hornáde

Na  prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 je  potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

Úloha                                                                                                  plní       /     Termín

1.

Aktualizovať stály zoznam voličov               

obec

trvá


2

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

obce


 do 3 dní od podania


3.

Vypracovať harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb na podmienky obce      

obce


do 22.08. 2014

4.

Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb

starosta obce

do 20.08. 2014


5.

Určiť rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie a počet poslancov na celé volebné obdobie

starosta

obce

do 20.08. 2014

6.

Zverejniť počet obyvateľov obce

starosta

obce

do 22.08.2014

7.

Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie 

starosta

obce

do 22.08.20148.

Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí

starosta

obce

do 11.09. 2014

9.

Vymenovať zostávajúcich členov miestnej volebnej komisie

starosta

obce

do 22. 09. 201410.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov miestnej volebnej komisie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

starosta obce

do 26.09.2014

11.Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnostistarosta

obce


  do 06. 10. 201412.
Predložiť okresnému úradu požiadavky na elektronické komunikačné spojenie miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií.starosta

obce


  do 08. 10. 201413.

Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v 

mieste obvyklým       

starosta obce

do 11. 10. 2014


14.

Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb

obce


 do 21. 10. 2014


15.

Vyhradiť miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

starosta obce


do 28. 10. 2014

16.

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností

obec

do 04.11. 2014


17.

Odovzdať miestnej volebnej komisii v dvoch rovnopisoch zoznam voličov, hlasovacie lístky a obálky

starosta

obce

najneskôr 2 hod. pred začatím hlasovania

18.

Prevziať do úschovy volebné spisy miestnej volebnej komisie

obec

bezodkladne po ukončení činnosti volebných komisií

 V Trstenom pri Hornáde, 20.08.2014

            

                                                                                                               Božena Letková

                                                                                                                   starosta obce