Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                           POZVÁNKA

               Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                       v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční

 

                                                   dňa 30. 10. /štvrtok/ 2014

                       so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ

 

Otvorenie zasadnutia

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice


Program zasadnutia:

1.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Kontrola plnenia uznesení

3.      Čerpanie rozpočtu za II. a III. Q 2014

4.      Rozpočtové opatrenie č. 2/2014

5.      Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

6.      Rôzne

7.      Diskusia

8.      Záver

                                                                                                                                              

                                                                                   ________________________

                                                                                              Božena Letková

                                                                                               starosta obce


V Trstenom pri Hornáde 23. 10. 2014

Prílohy:

1 x Čerpanie rozpočtu

1 x Rozpočtové opatrenie č. 2/2014

1 x návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra