Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                             POZVÁNKA

                      Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční

                                                              dňa 11. 12. /štvrtok/ 2014

                                       so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ

 

Otvorenie zasadnutia

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

Program zasadnutia:

1.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Kontrola plnenia uznesené

3.      VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Trstené pri Hornáde

4.      VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Trstené pri Hornáde

5.      VZN č. 3/2014 o podmienkach prijatia detí do MŠ v Trstenom pri Hornáde

6.      Schválenie preplatenia dovolenky starostky obce

7.      Rôzne

8.      Diskusia

9.      Záver                                                                                                                                       

                                                                                         ________________________

                                                                                              Božena Letková

                                                                                               starosta obce

 

V Trstenom pri Hornáde 04. 12. 2014