Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

OZNAM - Ustanovujúce zastupiteľstvo

                                            O Z N A M

  Podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

             Vám oznamujeme, že ustanovujúce zastupiteľstvo sa uskutoční

                                      2. januára 2015 o 18. 00 hod v Kultúrnom dome

Program:

1.  Otvorenie zasadnutia /štátna hymna/

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce /predseda miestnej volebnej komisie/

4.  Príhovor starostky obce

5.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insignií

6.  Zloženie sľubu poslancov

7.  Vystúpenie novozvoleného starostu

8.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva

9.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

10. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie

11. Návrh a zriadenie obecnej rady a voľba ich členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich  predsedov

12. Určenie platu starostu obce

13. Diskusia

14. Záver


V Trstenom pri Hornáde 19. 12. 2014