Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Oznam - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 22. 06. 2015 / t.j. v pondelok/

POZÝVAME Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční
dňa 22. 06.  2015 / t.j. v pondelok/ so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ
 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania OZ

4. Kontrola plnenia uznesení OZ

5. Určenie podmienok výkonu funkcie hl. kontrolóra obce a ustanovenie spôsobu vykonania voľby hlavného kontrolóra

6. Prenájom nehnuteľného majetku obce hodný osobitného zreteľa 

7. Návrh rokovacieho poriadku OZ 

8. Zaverečný účet obce

9. Rôzne

10. Záver

POZVÁNKA