Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Oznámenie zámeru zaradenie navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0944 Hornádske meandre do národného zoznamu území európskeho významu

Dovoľujem si Vás informovať o zámere zaradiť lokalitu nachádzajúcou sa v katastrálnom území Trstené pri Hornáde do národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV). Ide o navrhované ÚEV SKUEV0944 Hornádske meandre. Poschválení národného zoznamu vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Slovenská republika tým prispeje k ochrane prírodného dedičstva Európy, menovite biotopov európskeho významu rieky s bahnitými až piesočnými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p a Bidentition p.p (3270), nížené a podhorské kosné lúky (6510), lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov živočíchov európskeho významu kunka červenobruchá (Bombina bombina), kunka žltobruchá (Bombina variegata), hrúz bielopiutvý ( Gobio albipínnatus), hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus) a pĺž zlatistý (vrchovský) (Sabanejewia aurata).

Rokovanie sa uskutoční dňa 28. 04. 2017 o 12,30 hod na Obecnom úrade Čaňa. 

Rokovania by sa mali prednostne záčastniť vlastníci, správcovia a nájomcovia dotknutých pozemkov, účasť ostatných zainteresovaných subjektov však nie je vylúčená.

Oznámenie zámeru - žiadosť o spoluprácu - TU

Pozvánka -TU

Mapa Hornádske meandre -TU

Zoznam parciel registra C - TU

Zoznam parciel registra E - TU