Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

O Z N A M - Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice-okolie

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE – OKOLIE

Kukučínova 24, 040 01 Košice

 

Č. j.                                                                                                                               V Košiciach, 14. 5. 2018

 

                                                                                                

Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice-okolie

                                                                                                  

 

O Z N A M – dôležité upozornenie !!!

 

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-okolie  upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-okolie na telefónne číslo 055/7294391 alebo  mobilné číslo 0917 619 674   a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

 

Nárazníková zóna afrického moru ošípaných (AMO) bola vyčlenená ako oblasť, ktorá zahŕňa celý okres Košice-okolie a je to zóna s  aktívnym monitoringom Afrického moru ošípaných.     

Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007  Z .z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.  Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

 

Chovateľ je povinnýokrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na hore uvedené telefónne čísla aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky  minimálne jeden pracovný deň vopred.

 

 

 

MVDr. Štefan Karahuta

           regionálny veterinárny lekár              

 

Príloha:

informačný leták k Africkému mor ošípaných -TU

Žiadosť o súčinnosť - TU