Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Trstené pri Hornáde ako prípad hodný osobitného zreteľa

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENAJAŤ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK VO VLASTNÍCTVE OBCE TRSTENÉ PRI HORNÁDE AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

Obec Trstené pri Hornáde v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 a § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer

 

prenajať podľa § 9a ods.  písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok Obce Trstené pri Hornáde – pozemky evidované na Okresnom úrade Košice-okolie, odbor katastrálny, katastrálne územie Trstené pri Hornáde:

 

Katastrálne územie

Typ

Číslo parcely

Podiel vlastníka

Celková výmera (m2)

Trstené pri Hornáde

C

784/3

1/1

3319

Trstené pri Hornáde

E

784/2

1/1

3307

 

spoločnosti SZĽH Infra, s.r.o.

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: účel postavenia malej ľadovej plochy     

 

                                                          

 

                                                                                              Mgr. Matej Kočiš

                                                                                                  starosta obce

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa:                           06. 09. 2019              

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa:                06. 09. 2019

Zvesené z úradnej tabule obce dňa:                                 ...................