Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zatupiteľstva

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na zasadnutie Obesného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa usktoční

dňa 16. júna /štvrtok/ 2011

so začitakom o 19.00 hod. v spol. miestnosti OcÚ


Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovatea a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Kontrola plnenia uznesení OZ

5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu

6. Záverečný účet za r. 2010

7. Čerpanie rozpočtu za I. Q 2011

8. Rozpočtové opatrenia č. 2/2011

9. Schválenie platu starostovi na základe novely zákona o platových pomeroch starostov

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

13. Záver