Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

PROJEKT: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít v obci Trstené pri Hornáde - Tanečné pódium

Projekt: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít v obci Trstené pri Hornáde - Tanečné pódium

Tento projekt bol podaný v rámci VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
Miestnej akčnej skupiny HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o.z.: Opatrenie 1.1.3.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (opatrenie 3.4.1, kód opatrenia 321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo podľa PRV SR). V rámci tohto projektu sa postaví Tanečné pódium v areáli miestneho futbalového štadióna na mieste, kde obvykle stojí pódium pri organizovaní napr. Odpustových slávností. Výška poskytnutého NFP (Nenávratný finančný príspevok) je 10 581,25 €.

Projekt bol schválený a podpísaný 8. 8. 2011 zmluvou medzi obcou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Riadne ukončenie projektu musí byť najneskôr do 24 mesiacov od podpísania zmluvy. Zmluvu medzi obcou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou si môžte pozrieť v menu Samospráva v položke Zmluvy.

Na základe elektorinickej aukcie bol vybraný víťazný návrh od spoločnosti KOVOMONT B.J., s.r.o. s rozpočtom 23 370,48 €.  Termín ukončenia výstavby je 14. jún 2013.

Popis konštrukcie:

Jedná sa o priehradovú konštrukciu amfiteátra. Pôdorysné rozmery sú 11,94 x 7,5 m, max. výška od terénu je 5,92 m. Nosnú konštrukciu podlahy tvorí 6 väzníkov výšky 1,08 m. Na nich sú privarené stropnice, na ktoré sa uloží podlaha z drevených dosiek hr. 25 mm v dvoch vrstvách. Zvislé nosné konštrukcie tvoria priehradové stĺpy zvarené z bezšvových rúr, výška stĺpa je 3,75 m. Na stĺpy sú uložené priestorové priehradové nosníky, ktoré nesú strešné väzníky. Väzníky sú zvárané, oblúkového tvaru, s rozpätím 11 m a výškou 1m. Na väzníky sú pripájané väznice, na ktoré sa uloží strešná krytina - trapézový plech s výškou vlny 35 mm. Celá konštrukcia je založená na základových pásoch šírky 300 mm a hĺbky 1000 mm. V miestach stĺpov sú pásy rozšírené do pätiek rozmeru 900x900 mm. Celá konštrukcia bude ošetrená proti korózii 1x základným a 2x vrchým polyuretánovým náterom.