Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční

 

dňa 9. augusta /utorok/ 2011

so začiatkom o 19.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Návrh VZN č. 1/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ

5. Návrh VZN č. 2/2011 o úhradách za služby poskytnuté obcou

6. Návrh VZN č. 3/2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Záver

 

V Trstenom pri Hornáde 4. 8. 2011

 

Božena Letková

starostka obce