Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na pravidelné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na pravidelné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Trstenom pri Hornáde,  ktoré sa uskutoční

dňa 08. septembra  /štvrtok/ 2011

 so začiatkom o 1900hod v spol. miestnosti OcÚ


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh VZN č. 2/2011 o úhradách za služby poskytnuté obcou
 6. Rozpočtové opatrenia č. 3/2011
 7. Čerpanie rozpočtu obce za II. Q/2011
 8. Monitorovacia správa obce za I. polrok 2011
 9. Rozpočtové opatrenie ZŠ č. 3/2011
 10. Čerpanie rozpočtu ZŠ
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver


V Trstenom pri Hornáde 30. 08. 2011


-------------------------------------                    

           Božena Letková

            starostka obce