Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na pravidelné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na pravidelné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Trstenom pri Hornáde,  ktoré sa uskutoční

dňa 08. decembra  /štvrtok/ 2011

 so začiatkom o 17.30 hod. v spol. miestnosti OcÚ


Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Schválenie úveru na cyklotrasu "Košice-Sárospatak
  6. Schválenie návrhu VZN obce č. 2/2011 o úhradách za služby poskytnuté obcou, návrh VZN obce o dani z nehnuteľnosti č. 4/2011 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Trstené pri Hornáde na kalendárny rok 2012, návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady na území obce Trstené pri Hornáde č. 5/2011
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

 

V Trstenom pri Hornáde 30. 11. 2011


-------------------------------------                    

           Božena Letková

            starostka obce