Anketa:

Fotogaléria:

Počítadlo

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Trstenom pri Hornáde, ktoré sa uskutoční

                 dňa 30. apríla /pondelok/ 2012

             so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4.      Kontrola plnenia uznesení

5.      Návrh rozpočtu obce na roky 2012-2014

6.      VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

7.      Preschválenie územného plánu obce Trstené pri Hornáde na ďalšie 4 roky

8.      Hospodárenie obce v roku 2011

9.      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

10.  Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

11.  Rôzne

12.  Diskusia

13.  Záver

 

V Trstenom pri Hornáde 23. 04. 2012

                                                                       

                                                                                                                ______________

                                                                                                                  Božena Letková

                                                                                                                    starosta obce